سامانه طرح نصر دانش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوببسم الله الرحمن الرحیم

اذا جاء نصرالله و الفتح

به نام خدواند بخشنده بخشایشگر

هنگامی که یاری خدا و پیروزی فرا رسدنصر دانش واحد جنوب طرحی تحولی جهت اجرای سیاست ها و راهبرد های ریاست محترم عالی دانشگاه و ریاست محترم استان تهران است که شامل اقدامات مختلفی می باشد. در حال حاضر دو اقدام آن به شرح زیر تقدیم می گردد


طرح نصر دانش اقدام اول : رفع مشکل انتخاب واحد و وقفه تحصیلی و بازگشت دانشجویان غیرفعال و غایب به تحصیل


دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از دانشجویانی که در این نیمسال و یا نیمسال های گذشته نتوانسته اند انتخاب واحد نمایند حمایت می نماید تا در صورت امکان مجددا به تحصیل باز گردند.


بخشنامه بازگشت به تحصیل


مراحل درخواست

1-پرکردن فرم طرح نصر دانش (طرح فعلا مختص دانشجویانی است که این نیمسال یا نیمسال های گذشته انتخاب واحد ننموده اند

2-تائید و ارسال فرم (اطلاعات فرم های پر شده نزد واحد بصورت محرمانه محفوظ می ماند)

3-دریافت پیامک یا تماس از سوی واحد جهت اقدام/اقدامات بعدی(پیام های تبلیغاتی را مسدود ننمائید تا پیامک واحد به راحتی دریافت گردد)


فرم طرح نصر دانش
اقدام اول رفع مشکل انتخاب واحد و وقفه تحصیلی


-------------------------------------------------------------------------------


طرح نصر دانش اقدام دوم : ارتباط مستقیم دانشجو/کارمند/عضو هیات علمی با ریاست واحد


در اقدام دوم هدف ارتباط مستقیم با ریاست محترم واحد است لذا در صورتیکه انتقاد، پیشنهاد، ارائه طرح و یا حرکتی تحولی مد نظر عزیزان است لطفا فرم ذیل را تکمیل نمائید


فرم طرح نصر دانش
اقدام دوم ارتباط مستقیم دانشجو/کارمند/عضو هیات علمی با ریاست واحد